Zprávy

Předseda České federace sálového fotbalu reagoval na náš dopis

2.11.2018, 12:41 | vložil: Václav Valštýn

Předseda České federace sálového fotbalu pan Milan Semmler odpověděl na naše otázky týkající se fungování federace a vztahu federace k našemu pobočnému spolku. Zde vám předkládáme úplné znění:

Vážený pane předsedo,
píšu Vám jménem Ústeckého štábu sálového fotbalu, kde nám leží na srdci spousta nezodpovězených otázek:

1. jakým způsobem funguje výkonný výbor České federace sálového fotbalu?
Již několik let neproběhlo zasedání tohoto orgánu a ani v době nejmodernějších technologií nefunguje ani po internetu... Jakým způsobem probíhá schvalování dokumentů důležitých pro chod soutěží řízených Českou federací sálového fotbalu? Předseda našeho štábu přes rok neobdržel žádný dokument k hlasování, odsouhlasení nebo připomínkování a přitom z titulu své funkce je členem výkonného výboru…

Předseda nedostal žádný dokument k hlasování, neboť ani VV žádný nový dokument – řády či směrnice nevydal a postupuje podle platných a osvědčených dokumentů z minulosti.

2. jakým způsobem funguje metodika, kterou by Česká federace sálového fotbalu měla přenášet na své pobočné spolky, tedy kraje a následně pak na okresy???

Každý pobočný spolek funguje jako samostatná organizační jednotka řídící se vlastními interními předpisy, které však musí korelovat s předpisy federace

3. kolik pobočných spolků v České federaci sálového fotbalu je skutečně zaregistrováno? Z jakých krajů mají mužstva právo účastnit se soutěží pořádaných Českou federací sálového fotbalu?

V současné době má federace tři pobočné spolky – Praha, Ústí a Zlín. Našich soutěží se účastní také týmy, které nemají vlastní pobočný spolek, ale jsou řádně registrovány v Centrální evidenci. Tyto týmy plní své povinnosti vůči federaci přímo a hrají ligové, veteránské či pohárové soutěže organizované federací.

4. jak je možné, že náš kraj nedostal pozvání na shromáždění delegátů, konané v loňském roce v Praze? A ni nedostal zápis z tohoto zasedání... Kolik delegátů s právem hlasovacím z kolika krajů se tohoto shromáždění zúčastnilo? Bylo shromáždění delegátů vůbec usnášeníschopné?

Pozvánka byla řádně odeslána měsíc před konáním SD (kopii mailu jsem přeposlal na Vaši adresu), zápis je uveden v příloze. (pozn. V.V.: mailem mi od pana Semmlera přišla pozvánka na VH konanou 9.9.2017, kterou dne 11.8.2017 zaslal i našemu panu předsedovi)

Z výše uvedených dotazů je zřejmé, že komunikace mezi vedením České federace sálového fotbalu a jeho pobočnými spolky (minimálně tedy s Ústeckým štábem sálového fotbalu...) velmi vázne, dalo by se říct, že vůbec nefunguje!!! Jakým způsobem chcete zamezit úbytku členské základny a týmů zejména na regionální úrovni, když nedokážete nebo ani nechcete komunikovat s tradiční baštou sálovky z Ústeckého kraje, která je jednou z nejsilnějších v České republice?
Závěrem bych chtěl říct, že sálový fotbal není jen o celostátní lize, reprezentaci, evropských pohárech, ale hlavně o těch stovkách nadšenců, kteří se sálovkou baví, hrají ho na regionálních úrovních a snaží se vychovávat nové, mladé sálovkáře, jež mají chuť, nadšení, talent, a kteří třeba ani nedostanou šanci nakouknout do reprezentace, protože Česká federace sálového fotbalu nemá zájem o svoji členskou základnu…

Federace nemůže pobočným spolkům nic přikazovat, ani je nijak omezovat. Je opravdu jejich výlučností, jakým způsobem interně fungují. Federace je především zodpovědná za prezentaci spolku navenek a na zajištění všeobecných podmínek pro vnitřní fungování jejích členů. Jakékoli zasahování do vnitřního chodu pobočného spolku je krajním řešením, které nikdy nevede k pozitivním výsledkům. Je-li mně, jako předsedovi federace, jistým způsobem vyčítáno, že svou činnost směřuji více k její prezentaci směrem ke světu či Evropě, pak to beru spíše jako hodnocení pozitivní. Předpokládám, že většina našich členů se soutěží účastní proto, aby co nejlépe reprezentovala svůj tým, své město nebo svou zemi, a proto má touhu a ambice dosáhnout nejvyšších možných cílů. Jednou ze základních rolí federace je to těmto týmům v maximální míře umožnit a zajistit.
Není pravda, že Česká federace sálového fotbalu nemá zájem o svoji členskou základnu. Nemůžete však vedení vyčítat, že se primárně snaží o maximální funkčnost těch jejích částí, které má přímo ve své správě – lize, reprezentaci, světovým a evropským pohárům a vrcholným soutěžím na národní úrovni. Na této úrovni je možné ( a federace se maximálně snaží) zajistit relativně velice kvalitní soutěže. Není však v jejích silách organizovat soutěže na těch úrovních, které logicky připadají nižším organizačním jednotkám.
Otázka reprezentace je dalším z Vámi nastíněných problémů. Nejsem sice trenérem, ale zastávám názor, že reprezentace je především o schopnosti jedince předvést své vrcholné výkony na vrcholné akci, a to bohužel není možné bez aktivní účasti (a úspěchu) na nejprestižnějších národních a mezinárodních turnajích. To však také znamená se na tyto turnaje nominovat, tudíž dlouhodobě působit v těch soutěžích, z nichž je možné se na tyto akce probojovat. Budu osobně velice rád a aktivně vám v tom pomohu, pokud jakýkoli tým z Vaší oblasti bude mít ambici se ve vrcholných soutěžích účastnit a ukáže, že jeho hráči jsou schopni hrát důstojnou roli i v těch nejnáročnějších soutěžních podmínkách
I mě velice mrzí, že nám ubývá členů a nejsem nijak nadšen z toho, že v současné době se tento trend spíše prohlubuje. Osobně budu nápomocen, pokud někdo dokáže nalézt způsob, jak tomuto jevu zabránit nebo jej alespoň zastavit. Domnívám se, že jedním ze správných směrů federace je právě v možnosti, které dává svým členům - ukázat své schopnosti v konfrontaci s nejlepšími týmy světa. V tomto je možné poskytnout pro mladé a ambiciózní jedince prakticky neomezené šance.
Závěrem bych rád zdůraznil, že si nesmírně vážím práce, kterou pro federaci váš spolek každoročně dělá. Naše základna je velice úzká a každý její člen, který federaci chce pomoci, je předem vítán. Pokud byste měli návrh na někoho, kdo má zájem pracovat ve vedení, určitě jej představte, neboť nalézt v této době kvalitního spolupracovníka, jehož jediným zájmem není výdělek a práci dělá čistě entuziasticky, je téměř malý zázrak.
Omlouvám se Vám, že jsem na vaše otázky odpověděl až nyní, ale původní dopis se mi nějak nedostal a k této jeho kopii jsem se vzhledem k pracovnímu vytížení mimo ČR dostal až teď.
V Praze dne 1.11.2018

S pozdravem,
Milan Semmler


Zpět
DeCe COMPUTERS, s.r.o. Autocentrum Jílové RAF Děčín Týdeník princip Děčínský deník Rádio Blaník